ads1
ads3
تغییر رنگ سایت

شبکه های اجتماعی جامعه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
Print This Post

ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ

مهدی بکران:ﭘﺮﻭﺍﺯ آﺭﺍﻡ و ﻧﺎﮔﻬﺎنی اﺶ ﺗﻠﮕﻨﺮ ﺭﻭﺣی ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.و ﻣﻴﺮﺍﺛﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺻﺒر ﺍﺳﺖ و ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻫﻴﺠﺎﻧی ﺩﻭﺭﯼ ﮐﻨﻴﻢ.ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻠﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

نگرخواهی سایت جامعه؛ وجوه مختلف آیت الله(۱۰)
 مهدی بکران
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺁﻳﺖ ﷲ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ: ﻫﻮﺵ ﻭﺍﻓﺮ؛ ﺻﺒر و ﻟﺒﺨﻨد

ﻫﻮﺵ ﻭﺍﻓﺮش ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻭﺍﻧﺪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ آﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺗﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﺍ آﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺪﮎ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﺷﻤﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻫﺎ ﺣﺮﻑ ﭘﺸﺘﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ ﺻﺒﺮ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﻴﺸﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨه ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮﺩ.

ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺘﺶ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ و ﭼﻮﻥ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺁﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﺵ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ و ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺴﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻇﺎﺭ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺟﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ و ﺫﻫﻦ ﺑﺎﺯ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﯼ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﮐﺮﺩﻩ و ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ما ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﯽ ﭘﻠﮐﺎﻧﯽ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺴﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻳﺎﺩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪﺍﻋﯽ ﻭﻧﺎﺧﻮﺩﮔﺎﻩ ﻧﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ و ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﻴﻨی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﻼﻕ سید{…} ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻣز ﺷﺐ ﺍﻋﺗﺪﺍﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.

ﭘﺮﻭﺍﺯ آﺭﺍﻡ و ﻧﺎﮔﻬﺎنی اﺶ ﺗﻠﮕﻨﺮ ﺭﻭﺣی ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻴﺮﺍﺛﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺻﺒر ﺍﺳﺖ و ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻫﻴﺠﺎﻧی ﺩﻭﺭﯼ ﮐﻨﻴﻢ. ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻠﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

نظرات

تیتردو

گفت و گو با حمید موذنی ، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی گفت و گو از: الهام بهروزی
به مناسبت تولد خیام نیشابوری گفت و‌گو با حمید موذنی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی گفت و گو از الهام بهروزی ۱. در مورد زیست دیرینه مردم بوشهر با اشعار خیام‌خوانی توضیح بدید و اینکه چرا رباعیات خیامی در این منطقه از دیگر سروده‌های شاعران بزرگ پیش گرفته و مردم این منطقه با آن‌ها بیشتر همذات‌پنداری […]
آرشیو

مقالات

نادر هوشمند
سایه دوم تو
نادر هوشمند
اصلان آفریقایی و واپسین صورتک او
نادر هوشمند
آخرین ساعات زندگی یک گربه
نادر هوشمند
از ادعاهای یک دیوانه
نادر هوشمند
بازگشت از مرگی که در بیمارستان بوعلی سینا اتفاق افتاد
غزال ساکی
زنان و مشارکت سیاسی
حمید موذنی
شجریران
غزال ساکی
روزنامه‌نگار حوزه‌ی جامعه و زنان
محمود بدیه
کلیسای گریگوری
حمید موذنی
توسعه بدون مطبوعات آزاد رخ نمی‌دهد
اسلاوی ژیژک
به برهوتِ ویروسی (وایرال) خوش آمدید
محمد غمخوار
رفتار دوگانه کرونا در بوشهر
علی شیخ زاده
استندآپ کمدی و طنز در دنیای مدرن
احمدزیدآبادی
مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟
پدرام باقری
دو نکته درباره قتل رومینا
راضیه اشعثی
ما بر مخروبه ای از بنیان های زیستی نشسته ایم!!!
ایرن واعظ‌زاده
کامو و مفهوم عدالت
مبین کرباسی
هزارمیلیارد تومان کجاست؟
یاشار تاج‌محمدی
در سوگِ خویش‌کاران (تاملاتی در پروژه‌یِ فکریِ شاهرخِ مسکوب)
هانا موسوی
“جهان مد و کالا شدگی زنان “
مرتضی رضایی
به وقت تتلو… به وقت شجریان… به وقت گوگوش
اسلاوی ژیژک
پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد
غزال ساکی
نقد فمینیستی شاهنامه
سید مسعود حسینی
نگاهی به “بیمار در بیمارستان”
آلن بدیو
در مورد وضعیتِ اپیدمی
اسلاوی ژیژک
ما گونه‌ای هستیم که به حساب نمی‌آید
نعمت الله فاضلی
به خانه برمی‌گردیم اما به کدام خانه؟
جواد کاشی
مرگ دورِهَم عروسی است
حمید موذنی
جهان و کرونا: امروز و فردا
روزبه آقاجری
میراث زنده یک مبارز سوسیالیست
امیر ارسلان ادیب
چه‌کسی در خانه نمی‌ماند؟
امین بزرگیان
بوردیو و خرید در مواقع اضطراری
مهسا اسدالله‌نژاد
نیروی چشم‌های خیره مردم
پدرام باقری
ما در وضعیتِ بی‌دولتی قرار گرفته‌ایم
امیر ادیب
دختران خیابان انقلاب و رهاسازی نیروی «امتناع»
جان ام بری
چگونه آنفلوآنزای دهشتناکِ ۱۹۱۸ در سراسر آمریکا شیوع یافت؟
پدرام باقری
دو نکته درباره پرسش و پاسخ در سنای آمریکا
سید مسعود حسینی
کورونا و کورا – مرگ و پروا
مهسا اسدالله‌نژاد
کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن
امیر ارسلان ادیب
آپارتاید کارگری
آرشیو