ads1
ads3
تغییر رنگ سایت

شبکه های اجتماعی جامعه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
Print This Post

بایدن، همگرایی را جایگزین واگرایی ترامپ می کند

خلیل موحد

۱. چرا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به تمام کشورهای جهان ، حائز اهمیت است؟ و چرا این دوره حساسیتی بیش از سایر دوره ها داشت؟

آمریکا در تمام قلمروهای اقتصادی، فن آوری، فرهنگی و سیاسی دارای داشته های فراوانی است که آن را در دهک بالای کشورهای پر هیبت جهان قرار می دهد. ما اگر فقط به اقتصاد بپردازیم، آمریکا بزرگ ترین قدرت اقتصادی گیتی است و نزدیک به یک چهارم ثروت جهان را در اختیار دارد. همچنین دلار آمریکا شاید تنها ارزی است که در همه ی جهان می توان با آن داد و ستد کرد. آمریکا کشوری است که در سال ۲۰۱۹، بیش از ۶۲۹ میلیارد دلار صادرات و ۷۸۰ میلیارد دلار واردات داشته است TCCIM. IR. آمریکا در سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار صادرات به چین و ۴۵۲ میلیارد دلار واردات از چین داشته است.eghtesadonline. com
این توان هنگفت مالی و نیز نفوذ پرقدرت آمریکا در نهادهای پولی جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و داشتن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به هژمونی نسبی آمریکا بر بسیاری از کشورها انجامیده و نگاه آنان را به سیاست و اقتصاد در اندازه های گونه گون تابعی از متغیر نگرش آمریکا به جهان کرده و یا دست کم این کشورها و بنگاه های تجاری آنان را در رویارویی با خواسته ها و سیاست های راهبردی آمریکا آسیب
پذیر و حتی وادار به کرنش نموده است. بنابراین، پایداری و یا دگرگونی راهبرد های بینشی و روش های کاربست این راهبردها نسبت به دیگر کشورها، برای غیر آمریکایی نیز گاه ارزش فراز و نشیبی استراتژیک دارد.
اما چرا این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، نسبت به بسیاری دوره ها، برای هم نوایان و ناهم نوایان با نگرش و عملکرد دولت کنونی آمریکا، بیم و امید فزون تری را در پی داشته است، این ریشه در شخصیت و رفتارهای فردی و نیز برخی باورها و کنش های سیاسی و اقتصادی دونالد ترامپ دارد که او را از شمار فراوانی از دیگر سیاستمداران آمریکا جدا کرده و وی را در جایگاه چهره ای خاص تر نشانده است. دلبستگان و دل بریدگان از ترامپ، هرکدام بر بنیاد آرزو های خود، گویا هردو شانه به شانه ی یکدیگر دلواپس فرجام او در کارزار انتخابات آمریکا هستند. برای نمونه هواداران راستین محیط زیست و حامیان برابری خواه حقوق انسانی و مدنی اقلیت های نژادی، قومی و مذهبی در سراسر جهان برای ناکامی ترامپ و نژاد پرستان و شماری از دولت ها مانند دولت اسرائیل و مردمانی دیگر در جهان برای کامیابی او نیایش می کنند.

۲. چرا در ایران امروز مردم بیش از سایر دوران دیگر پی گیر نتیجه انتخابات آمریکا بودند؟

پاسخ فشرده این است که شاید بیشتر ایرانیان چنین می اندیشند که فراز و فرود زیست اقتصادی، فرهنگی سیاسی و اجتماعی و به ویژه زیست اقتصادی آنان به اراده ی رای دهندگان آمریکایی و برونداد صندوق های رای در آمریکا گره خورده است. یعنی چنین می نماید که بیشتر مردم کارد به استخوان رسیده ی ایران از برونداد صندوق رای داخلی، ژرف نومید و سرخورده شده و چشم به راه مردم آمریکا هستند.چنین پیداست که در میان ملت های جهان، ملت ایران با نرخی بسیار بالا، آن به آن و گام به گام پیگیر انتخابات آمریکا و برونداد آن بوده است.

۳. ارزیابی شما نسبت به انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور جدید امریکا چیست؟ تاثیر این انتخاب بر مناسبات داخلی و سیاست خارجه ایران را چگونه می بینید؟

سازواره ی روانی و اندیشگی با یدن، بیانگر این است و یا چنین نمود دارد که دست کم نسبت به ترامپ، انسانی آرام و نا شهر آشوب و در پی بهبود مناسبات آشفته ای است که ادبیات و کردار ترامپ در میان آمریکاییان آفرید و یا به آن دامن زد و اندک آن را بسیار کرد. در سیاست خارجی نیر همین بافت شخصیتی با یدن، به نگاه فقط آمرانه به جهان پایان خواهد داد و به ویژه در پاسداری از محیط زیست پاک، هم گرایی را جانشین واگرایی ترامپ خواهد کرد. نسبت به رعایت حقوق اقلیت های نژادی در خود آمریکا خواهد کوشید و شاید نیم نگاهی نیز به پاسداشت حقوف بشر در دیگر
کشورها داشته باشد. همچنین ممکن است اندک چشمی بر روی بازستاندن بخشی از حقوق مردم فلسطین که بیش از ۷۰ سال است به دست اسرائیل بر باد رفته باز کند. حال اگر ملاک ارزیابی را موارد گفته شده قرار دهیم، به گمان من، باید انتخاب بایدن گامی به جلو باشد.گرچه داوری نهایی در باره ی هر رفتار بایدن را باید به گاه خود و نیز سنجش میانگین عملکرد او را باید به گاهی درازدامن( چهار سال دیگر ) و پایان زمامداری او سپرد.
در باره ی بازتاب انتخاب بایدن بر نگرش و روش حاکمان ما نسبت به مردم ایران، دور از ذهن و واقعیت سی چهل ساله است که دگرگونی ژرفی در سمت و سوی پاسداشت حقوق ملت رخ دهد و یا ساختار فساد مالی و ویژه خواری اقتصادی، سیاسی و … منهدم گردد و دره ی ناپیدا بن طبقاتی میان فرادستان و فرودستان ذره ای پر شود. گرچه آرزوی درونی و تمام عیار ما این است که حاکمیت به فرمان داد و خرد تن دهد و تمام حقوق ملت را در پندار، گفتار و کردار به رسمیت بشناسد و فساد مالی و شکاف طبقاتی بر افتد.
در باره ی سیاست خارجی البته لختی امیدواری است که حاکمیت به جای ستیز با بزرگ ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان که تاکنون هیچ ارمغان پسندیده ای برای عموم ایرانیان نداشته است، به خواست خردمندانه ی بیشتر ایرانیان که دعوایی با خارجی ها ندارند گردن نهاده و بر بنیاد منافع میهن و مردم ایران از سر آشتی و تنش زدایی با قدرت های جهانی و منطقه ای در آید.زیرا بی گمان بازنده ی اصلی کاشت و داشت تنش و درگیزهای گفتاری و سیاسی و یا نظامی میان حکومت ایران با حکومت های منطقه، تاکنون دستاوردی جز افزایش نرخ فقر و فلاکت و سیه روزی برای ملت های منطقه و دلشادی برای راست گرایان بی مهار اسرائیل و رستگاری بی کران اقتصادی برای کمپانی های سازنده جنگ افزار نداشته است. و گفتن ندارد که نرخ کامروایی غول های جنگ افزار سازی آمریکا بسیار بیش ار دیگران بوده است.

۴. برخی ایرانیان در این انتخابات طرفدار ادامه ریاست جمهوری ترامپ بودند . به نظر شما دلبستگی انان به انتخاب ترامپ بر چه مبنایی بود؟

به طور کلی شاید بتوان ایرانیان دلبسته به انتخاب ترامپ را به چند دسته قسمت کرد. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهد و شاید شمارشان به ده ها میلیون هم برسد مردمانی هستند که از آیین کشور داری اقلیت حاکم، به قله ی درماندگی و بی چارگی رسیده و در جست و جوی گریز گاهی برای رهایی از زندگی دردناک و ناشاد خود هستند. پنداشت این دسته از فرودستان و ستمدیدگان این بود که شاید ترامپ در قامت فرشته ی نجات آنان خودنمایی کند.
دسته ای دیگر که البته نسبت به کل جمعیت کشور، گرچه شمارشان بسیار اندک ولی قدرت و ثروت شان پر شمار است و در ادبیات سیاسی ایران به کاسبان تحریم شهره هستند نیز هوادار پیروزی ترامپ بودند. این جماعت بداندیش منافع سیاسی و اقتصادی خود را جدای از منافع وطن و خواست عادلانه ی عموم مردم تعریف کرده و از بی کران به انباشت قدرت و ثروت، سقف آرزوی اش را زیست آسوده در زیر سایبان قدرت و تل انبار کردن ثروت فروکاهیده است. البته شاید کسانی نیز با انگیزه های دیگری خواهان ماندن ترامپ در کاخ سفید باشند.

۵. تاثیرات مثبت و منفی ۴ سال ریاست جمهوری دانلد ترامپ چه بود؟

پاسخ به این پرسش خیلی درازدامن و نیازمند نوشتاری جداگانه است؛ اما در اینجا فقط به چند مورد اشاره می کنم.
ترامپ در عرصه ی داخلی در جغرافیای اقتصاد کامیابی ها داشته؛ ولی او مرگ آفرینی ویروس کرونا را به شوخی گرفت و در رویارویی با این پدیده ی هولناک، همان گونه که آمار گرفتاران و جان باختگان آمریکایی نشان می دهد، عملکرد بس اسفناک و جبران ناپذیری داشته است، در حالی که نگرش و کردار ترامپ نسبت به ویروس کووید ۱۹، به حتم می توانست بهتر از این باشد و نرخ آسیب و نابودی را کاهش دهد. ترامپ هم چنین نگاهش به اقلیت های نژادی و مهاجرین و آمریکایی ها که تبار آفریقایی و آسیایی داشتند، نگاهی کم و بیش نژاد پرستانه بود و این رویکرد، به جست و خیز سفید پوستان هوادار نابرابری نژادی دامن زد. افزون بر این، جلوگیری از ورود برخی ملیت ها به آمریکا، به خصوص ایرانی هایی که هیچ نسبتی با تروربسم نداشته و ندارند، از دیگر کنش های نامیمون ترامپ بود. دیگر رفتار ناخجسته و زشت ترامپ، حمایت بی دریغ از دولت اسرائیل و وانهادن کامل حقوق مردم فلسطین و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بود. ترامپ گرچه در ناتوان سازی داعش در عراق و سوریه نقش داشت، اما سیاهه ی خراب کارهای او خیلی بیش از اینهاست که پرداختن به همه ی آن ها نیازمند مجال دیگری است.

اخبار مرتبط
نظرات

تیتردو

حمید موذنی
گفت و گو از: سودابه زیارتی مردم بوشهر، مردمی مظلوم و آرام هستند. به‌نظر شما آیا این یک ویژگی مثبت و افتخارآمیز برای بوشهری‌هاست؟ این خصوصیت تا چه اندازه باعث آسیب این مردم شده؟ شما فکر نمی‌کنید این مظلومیت تا حد زیادی مردم را از همدلیِ عملی نسبت به یکدیگر دور کرده است؟(باتوجه به این‌که […]
آرشیو

مقالات

حمید موذنی
شجریران
غزال ساکی
روزنامه‌نگار حوزه‌ی جامعه و زنان
محمود بدیه
کلیسای گریگوری
حمید موذنی
توسعه بدون مطبوعات آزاد رخ نمی‌دهد
اسلاوی ژیژک
به برهوتِ ویروسی (وایرال) خوش آمدید
محمد غمخوار
رفتار دوگانه کرونا در بوشهر
علی شیخ زاده
استندآپ کمدی و طنز در دنیای مدرن
احمدزیدآبادی
مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟
پدرام باقری
دو نکته درباره قتل رومینا
راضیه اشعثی
ما بر مخروبه ای از بنیان های زیستی نشسته ایم!!!
ایرن واعظ‌زاده
کامو و مفهوم عدالت
مبین کرباسی
هزارمیلیارد تومان کجاست؟
یاشار تاج‌محمدی
در سوگِ خویش‌کاران (تاملاتی در پروژه‌یِ فکریِ شاهرخِ مسکوب)
هانا موسوی
“جهان مد و کالا شدگی زنان “
مرتضی رضایی
به وقت تتلو… به وقت شجریان… به وقت گوگوش
اسلاوی ژیژک
پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد
غزال ساکی
نقد فمینیستی شاهنامه
سید مسعود حسینی
نگاهی به “بیمار در بیمارستان”
آلن بدیو
در مورد وضعیتِ اپیدمی
اسلاوی ژیژک
ما گونه‌ای هستیم که به حساب نمی‌آید
نعمت الله فاضلی
به خانه برمی‌گردیم اما به کدام خانه؟
جواد کاشی
مرگ دورِهَم عروسی است
حمید موذنی
جهان و کرونا: امروز و فردا
روزبه آقاجری
میراث زنده یک مبارز سوسیالیست
امیر ارسلان ادیب
چه‌کسی در خانه نمی‌ماند؟
امین بزرگیان
بوردیو و خرید در مواقع اضطراری
مهسا اسدالله‌نژاد
نیروی چشم‌های خیره مردم
پدرام باقری
ما در وضعیتِ بی‌دولتی قرار گرفته‌ایم
امیر ادیب
دختران خیابان انقلاب و رهاسازی نیروی «امتناع»
جان ام بری
چگونه آنفلوآنزای دهشتناکِ ۱۹۱۸ در سراسر آمریکا شیوع یافت؟
پدرام باقری
دو نکته درباره پرسش و پاسخ در سنای آمریکا
سید مسعود حسینی
کورونا و کورا – مرگ و پروا
مهسا اسدالله‌نژاد
کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن
امیر ارسلان ادیب
آپارتاید کارگری
مصطفی مهرآیین
نابود کردن فرآیندها،نابود کردن زندگی و تولید خشونت
نوید کلهرودی
شرحی بر کتاب اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی از هانا آرنت
سعید ربیعی
انقلاب لهستان: لخ‌والسا و اتحادیه‌ی کارگری
حمید موذنی
عشق در سالهای وبا
حمید موذنی
درس های سریال تاج و تخت
سعید ربیعی
فساد سیاسی، جزئی یا نظام‌مند؟
آرشیو